Προς τα Σωματεία δύναμης ΣΚ.Ο.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚ.Ο.Ε. ανακοινώνει στα Σωματεία – Μέλη της δύναμής της, ότι η με βάση το άρθρο 10 του Καταστατικού συγκληθείσα ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 14 Μαρτίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.00 στην Αθήνα και στην  αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του ξενοδοχείου NOVOTEL (οδός Μ. Βόδα 4-6, τηλ: 210 8250422), αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας αποφάσεως του Δ.Σ. για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας έναντι του κορωναϊού COVID-19, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11.3.2020 Πραξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α' 55) και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12 – 3 – 2020 (ΦΕΚ 833/Β/12-3-2020).